An Nuacht is Déanaí

Nuashonrú Nollaig 2022

I mí Eanáir 2022, cheap Comhairle Chontae Dhún na nGall, i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ), Innealtóirí Comhairliúcháin Roughan & O’Donovan-AECOM (ROD-A) chun an tionscadal seo a thabhairt chun cinn ón gCéim Choincheapa ar aghaidh chun Roghanna a bhreithniú, an Rogha is Fearr a roghnú, agus Dearadh Mionsonraithe a leagan amach ar deireadh.

Reáchtáladh dhá chomhairliúchán phoiblí le linn na bliana 2022, inar tugadh eolas faoi chuspóirí agus srianta an tionscadail, agus forbairt 22 rogha, a ndearnadh iad a bheachtú go dtí 4 rogha ansin. Tá foireann an tionscadail i mbun Céim 2 Breithmheas Roghanna a ullmhú i láthair na huaire i gcomhréir le Próiseas Breithmheasa Tionscadail BIÉ, d’fhonn an Rogha is Dealraithí a Roghnófar a roghnú ag tús na bliana 2023.

Nuair a bheidh an obair seo tugtha chun críche eagrófar an tríú himeacht Comhairliúcháin Phoiblí d’fhonn an pobal agus páirtithe leasmhara a chur ar an eolas maidir leis an Rogha is Dealraithí a Roghnófar. Is dócha go dtarlóidh sé seo i gcéad ráithe na bliana 2023.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an uile dhuine a raibh baint acu leis an bpróiseas go dtí seo, bhí an t-aiseolas a thug sibh ina chabhair i ndáil le forbairt na scéime go dtí seo.

Nuashonrú Dheireadh Fómhair 2022

Tá deireadh curtha anois leis an dara Comhairliúchán Poiblí ar an N13, a bhí ar siúl ón 6 Meán Fómhair go dtí an 4 Deireadh Fómhair 2022. Leis an gComhairliúchán, cuireadh forléargas ardleibhéil ar fáil ar na Roghanna a forbraíodh le linn an chéad chuid den bhliain 2022, atá deartha chun cuspóirí na scéime a chur ar fáil.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach uile dhuine a thug cuairt ar an Taispeántas Poiblí ar an láthair nó tríd an láithreán gréasáin, agus na daoine sin go háirithe a chuir aighneacht isteach maidir le Roghanna Conaire Chéim 1. Tá muid ag déanamh athbhreithniú anois ar na haighneachtaí sin agus déanfaidh muid na pointí a tarraingíodh anuas a bhreithniú le linn na chéad chéime eile d’fhorbairt na scéime.

Tá muid anois ag cur tús leis an gcéad chéim eile, (Céim 2 de Threoirlínte Breithmheasa Tionscadail Bhonneagar Iompair Éireann), ina bhfuil breithmheas mionsonraithe i gceist ar na Roghanna sainaitheanta a bhí ar taispeáint ag an gComhairliúchán. Nuair a bheidh an obair bhreithmheasa sin curtha i gcrích, beidh Comhairliúchán Poiblí 3 ar siúl chun gach duine a chur ar an eolas faoi thoradh an Phróisis Breithmheasa agus faoin Rogha is Dealraithí a Roghnófar. Is dócha go mbeidh Comhairliúchán Poiblí 3 ar siúl le linn na chéad ráithe den bhliain 2023.

Nuashonrú mhí Mheán Fómhair 2022

Tá an dara Comhairliúchán Poiblí, ina dtabharfar léargas ar na roghanna feabhsúcháin a forbraíodh i ndiaidh an Chomhairliúcháin Phoiblí maidir leis an Staidéar Srianta a reáchtáladh i Márta-Aibreán 2022, le bheith ar siúl ón 6 Meán Fómhair – 4 Deireadh Fómhair 2022. Reáchtálfar taispeántas in Óstán an Ghrianáin ar an 6 Meán Fómhair ón 10am go dtí 8pm. Beidh an t-ábhar comhairliúcháin uile le fáil freisin ar líne ar an láithreán gréasáin seo ón 6 Meán Fómhair. Féach an Táb Comhairliúchán Poiblí.

Áirítear ar na roghanna atá faoi bhreithniú an rogha Déan Dada (i.e. leagan amach an bhóthair a choinneáil mar atá) agus roghanna maidir le feabhsúcháin ar líne agus roghanna as líne (seachbhóthar) araon.

Ag an gcéim seo, tá cuireadh á thabhairt don phobal agus do pháirtithe leasmhara a gcuid tuairimí ar na roghanna atá á mbreithniú a roinnt sula leanfar ar aghaidh chun measúnú mionsonraithe a dhéanamh ar na roghanna trí leas a bhaint as Maitrís Bhreithmheasa Tionscadail.

Nuashonrú Lúnasa 2022

Tá aighneachtaí a cuireadh ar fáil tar éis an chéad Chomhairliúcháin Phoiblí an 30 Márta glactha san áireamh agus forbraíodh Roghanna Conaire Fhochéim 1.

Táimid ag tabhairt na measúnuithe ar Roghanna Conaire Chéim 1 seo atá á ndéanamh againn chun críche chun na roghanna a aithint a thabharfar ar aghaidh chuig Fochéim 2 – Maitrís Bhreithmheasa an Tionscadail, atá níos mionsonraithe. Áirítear ar na roghanna a forbraíodh rogha ‘Dada a Dhéanamh’ (i.e., leagan amach an bhóthair atá ann cheana a choinneáil), rogha maidir le feabhsú ar líne agus roghanna as líne (seac-chonair).

Reáchtálfar Comhairliúchán Poiblí eile go luath i mí Mheán Fómhair i mbliana chun gach duine a chur ar an eolas maidir le toradh Réamh-Mheasúnú Roghanna Fhochéim 1 agus chun na roghanna sin a roghnaíodh a chur i láthair chun dul ar aghaidh chuig Fochéim 2 – Maitrís Bhreithmheasa an Tionscadail, atá níos mionsonraithe.

An t-eolas is déanaí Bealtaine 2022

Cuireadh deireadh leis an chéad tréimhse freagartha Comhairliúcháin Phoiblí don tionscadal ar an 28 Aibreán 2022.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a thug cuairt ar an Taispeántas Poiblí agus a rinne aighneacht i ndáil leis an Chomhairliúchán maidir leis an Staidéar Srianta. Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar na haighneachtaí sin faoi láthair agus déanfaimid na pointí a luadh a mheas le linn na chéad chéime eile.

Táimid ag cur tús anois le Roghanna Chéim 1 a fhorbairt a mbeidh amharc ar an rogha Gan a Dhath a Dhéanamh (i.e. cloígh le leagan amach an bhóthair mar atá) agus na roghanna feabhsúcháin ar líne agus as líne (seachbhóthar) araon.

Reáchtálfar comhairliúchán poiblí níos déanaí i mbliana chun gach duine a chur ar an eolas faoin toradh a bheidh ar phróiseas measúnaithe roghanna Chéim 1 agus na roghanna sin a roghnaíodh chun dul ar aghaidh go dtí anailís ilchritéir Chéim 2 a shainaithint.

An tEolas is Déanaí Márta 2022

Tá an Comhairliúchán Poiblí maidir leis an Staidéar Srianta le reáchtáil in Óstán an Ghrianáin an 30 Márta ón 10am go 8pm. Beidh an t-ábhar comhairliúcháin uile le fáil freisin ar líne ar an láithreán gréasáin seo ón 30 Márta. Féach an Táb Comhairliúchán Poiblí.

Ag an gcéim seo, táthar ag tabhairt cuireadh don phobal agus do pháirtithe leasmhara a dtuairimí a thabhairt maidir leis an ngá atá leis an scéim, chomh maith lena gcuid smaointe agus tuairimí a roinnt faoi na feabhsúcháin a cheart a bhreithniú chomh maith le heolas áitiúil a chur ar fáil chun cuidiú le roghanna a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo a fhorbairt.

An tEolas is déanaí Feabhra 2022

I mí Eanáir 2022 cheap Comhairle Chontae Dhún na nGall (DCC) i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann (TII) Innealtóirí Comhairliúcháin Roughan & O’Donovan-Aecom (ROD-A) chun an tionscadal seo a thabhairt chun cinn ón gCéim Choincheapa go dtí Roghanna a Bhreithniú, an Réiteach is Dealraithí a roghnú agus, ar deireadh, an Dearadh Mionsonraithe a dhéanamh.

Feadh Earrach 2022, tá ROD-A i mbun na srianta éagsúla laistigh den limistéar staidéir (a chumhdaíonn purláin Cheann an Droichid) a shainaithint, srianta nach mór a bhreithniú faoi aon scéim feabhsúcháin a bheadh beartaithe. Áirítear orthu sin saincheisteanna comhshaoil, sábháilteachta, riachtanais forbartha áitiúla, riachtanais coisithe agus rothaithe agus comhordú le tionscadal A2 Bhóthar Bhun Cranncha atá á fhorbairt ag an Roinn Bonneagair i dTuaisceart Éireann.

Nuair a bheidh an Measúnú Srianta tugtha chun críche, déanfar imeacht Comhairliúcháin Phoiblí a reáchtáil chun an pobal agus príomhpháirtithe leasmhara a chur ar an eolas maidir leis na srianta a sainaithníodh agus chun aiseolas a fháil chomh maith le heolas áitiúil sula rachfar ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile (roghanna d’fheabhsúcháin a bhreithniú)

Last Updated 19th December 2022